Privacy Statement


V4 09-07-2024 | 12:49

Deze Privacyverklaring NM Digicollect (de Privacyverklaring) is van toepassing op de verwerking door: De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (KvK-nummer 4051.6730), gevestigd te Stationsplein, 3818 LE Amersfoort, hierna te noemen Natuurmonumenten van de door donateurs, giftgevers, online collectanten en relaties via deze website verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van deze website www.natuurmonumenten.digicollect.nl

Natuurmonumenten is eigenaar van deze website \Natuurmonumenten bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Natuurmonumenten de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Deze website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Natuurmonumenten heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin o.a. is opgenomen dat Kentaa verplicht is om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. dit expliciet is opgenomen.

Doel van de verwerking van uw Persoonsgegevens

Via deze website verwerkt Natuurmonumenten de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een online collectebus en tot stand brengen en uitvoeren van het maken van een online donatie
  Natuurmonumenten legt Persoonsgegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Natuurmonumenten in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Natuurmonumenten als online collectant of donateur.
 • Het informeren over activiteiten
  Natuurmonumenten houdt online collectanten, donateurs, vrijwilligers, ‘vrienden’ en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of als u, in bepaalde gevallen, geen gebruik hebt gemaakt van de aanwezige opt-out.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Natuurmonumenten te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Natuurmonumenten om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op deze website worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Natuurmonumenten gebruikt het e-mailadres van donateurs, online collectanten en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Natuurmonumenten gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Natuurmonumenten maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Natuurmonumenten maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Natuurmonumenten gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurmonumenten verzamelt (en verwerkt daarmee) Persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website . Wanneer u een online collectebus aanmaakt of een gift doet zal Natuurmonumenten u om Persoonsgegevens vragen. Dit doet Natuurmonumenten ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op deze website. Soms worden Persoonsgegevens door Natuurmonumenten gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Natuurmonumenten haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook Persoonsgegevens achterlaat op de website Natuurmonumenten jonger is dan 16 jaar, zal Natuurmonumenten, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze Persoonsgegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Natuurmonumenten niet overgaan tot verwerking van de Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw Persoonsgegevens heeft Natuurmonumenten passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt Natuurmonumenten gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele Persoonsgegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Persoonsgegevens van online collectanten, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dezee Privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken, tenzij er een wettelijk verplichting bestaat om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van giften en donaties schakelt Natuurmonumenten, via haar verwerker Kentaa, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Natuurmonumenten respectievelijk Kentaa heeft met Mollie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie B.V. om voor de bescherming van uw Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij online collectanten

Indien u een donatie doet in een online collectebus, verkrijgt de betreffende online collectant inzage in uw contactgegevens en uw donatie in het geval u deze Persoonsgegevens via deze website heeft ingevoerd. Uw Persoonsgegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de online collectant en het sturen van een bedankje. Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw Persoonsgegevens bezwaar maken bij Natuurmonumenten. Deze bepalingen zijn op deze verwerking van uw Persoonsgegevens onverkort van toepasing.

Uw rechten

Natuurmonumenten en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG zoals het recht op: inzage, aanpassing, overdracht, het maken van bezwaar en in sommige gevallen het recht om vergeten te worden. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in de Persoonsgegevens die door Natuurmonumenten worden verwerkt en deze Persoonsgegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met Natuurmonumenten.

Indien u dit wenst kunt u eveneens uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Natuurmonumenten per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw Persoonsgegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Natuurmonumenten via onze ledenservice. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan onze ledenservice.

In het geval u Natuurmonumenten vraagt om uw Persoonsgegevens uit haar database te wissen, zal Natuurmonumenten daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat bepaalde financiele gegevens 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Natuurmonumenten te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Natuurmonumenten uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw Persoonsgegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Natuurmonumenten u over de reden daarvan.

E-mail

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurmonumenten helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Natuurmonumenten. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Natuurmonumenten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen?

Voor vragen over verwerking, inzage, correctie, dataportabiliteit en verwijdering van uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Ledenservice of e-mailen naar onze Privacy Officer via privacy@natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.