Algemene voorwaarden


V3 17-06-2024 | 13:29

Deze website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). in opdracht van Natuurmonumenten, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40516730. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze webpagina door het aanmaken van een online donatiebox

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties. Over transacties worden door Kentaa B.V. en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Natuurmonumenten is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan de donateur vrijwillig een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van de hoogte van het gedoneerde bedrag en de gekozen betaalmethode.

Persoonsgegevens

Voor informatie over hoe Natuurmonumenten omgaat met gegevens die op deze webpagina worden verzameld en gebruikt, waaronder cookies, verwijst Natuurmonumenten naar het privacy statement.  Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van toepassing.
Het privacy statement kunt u hier raadplegen.

Gebruiksvoorschriften

  • Gebruikers van de webpagina dienen ten minste 16 jaar oud te zijn.
  • Gebruikers mogen zich niet uitgeven voor andere personen .
  • Privégegevens of vertrouwelijke informatie die iemand anders rechten schendt, mogen niet gedeeld worden op de webpagina.
  • Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten dienen door gebruiker gerespecteerd te worden.  
  • Voor het overige is al het onwettig, onfatsoenlijk, misleidend, frauduleus of ander geacht ongeoorloofd gebruik niet toegestaan

Verwijderen van content

Indien het gebruik van collectant niet voldoet aan wettelijke eisen of als onfatsoenlijk, misleidend, frauduleus of op andere wijze als ongeoorloofd wordt geacht, behoudt Natuurmonumenten zich het recht voor om het geplaatste op de webpagina zonder voorafgaand bericht en/of opgave van reden te verwijderen. Natuurmonumenten is niet gehouden enige vorm van schade te vergoeden. Natuurmonumenten kan informatie bij gebleken misbruik of met schadelijke inhoud delen met wetshandhavers en gerechtelijke instanties en/of overige in dit kader bevoegde autoriteiten.

Verantwoordelijk

De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het juiste gebruik van en de inhoud op de webpagina. Gebruiker vrijwaart Natuurmonumenten voor aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik.

Contact

Voor vragen over deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik, kunt u contact opnemen met de Ledenservice. Voor overige vragen en klachten kunt u zich richten tot het algemene  contactadres van Natuurmonumenten. Voor vragen en klachten gerelateerd aan privacy en cookies verwijst Natuurmonumenten naar haar privacy statement.